Yesu

Wa’atnyi Yesu kwa nə nyi sər məngəl nə nji Nda kwa gwa’atə nji kwa ɗa na kərmətləu Fwatə ku bəjir yah nyi nə səshinshin tsa’a Ku bəjir hya’atə nyi ku hwa. Nəuwar ngya Nyi nda ɗəmtsə ku Luka, dəhə səshinshin Dlədləɓə nyi ana tə nyi

 • 2:07:53

  Yesu - Zumukura vidiyo

 • 8:08

  1 Ghəyanyi

 • 3:42

  2 Yar Yesu

 • 2:15

  3 Zərkur Yesu

 • 3:47

  4 Yohana tə mərtə nyi baɓtisma nə Yesu

 • 2:22

  5 Shantan tə dzə Yesu

 • 3:07

  6 Yesu tə Bəziya ənda Likatəkatə tə Nyabiyadza

 • 1:02

  7 Ba’adar ndər Farisi ana ndər Tsəm Tsachi

 • 2:01

  8 Timi Kalfi nda ɗa ka sə shinshin

 • 2:14

  9 Nja hya’andə kwar Yayirus nda cha tah

 • 3:10

  10 Nja ɗəmtsə shawa

 • 1:02

  11 Papa’akur i'i

 • 3:38

  12 Bəzə mafakə kyatə Dəgəl

 • 0:19

  13 Papa’akur ngyatə nə nji inda ngatə ga nəubiya

 • 2:56

  14 Nja far bikər səpəla’a vanya mala

 • 0:43

  15 Mahi’imahi’ir shawa

 • 1:56

  16 Yohana ndər mər baɓtisma ku jarum

 • 2:18

  17 Ba’adar ndər tləka chuli

 • 0:55

  18 Ba’adar təkəsəu

 • 1:58

  19 Yesu tə ta’ində gyang par

 • 2:16

  20 Nja mbandə ndər məlləm

 • 2:29

  21 Yesu tə nyandə nji 5,000

 • 1:23

  22 Bitrus tə dəkəbiya ənda Yesu ngə Kəristi

 • 1:45

  23 Yesu tə shabiyadzə paməu

 • 2:15

  24 Yesu tə mbandə zər nda na shanguɗu ɗimi

 • 0:57

  25 Pətlənya Tlakəu

 • 2:23

  26 Dlədləɓə təkəra pətlənya ana jirikur

 • 0:54

  27 Kirpəu nji indo gwa’atə nji kwa mər səpəla’a

 • 0:28

  28 Təlkur Hyel pabiya da məlar Mustad

 • 0:29

  29 Yesu tə səkardzə ka njir səpəla'a

 • 1:57

  30 Yesu tə mbandə ndə pəshir Ngyaməngya

 • 1:38

  31 Ba’adar ndər Samariya nda na təhuɗəu

 • 1:44

  32 Nja mbandə Bartimawus

 • 2:21

  33 Yesu ana Zakka

 • 0:42

  34 Yesu tə ɓwanya təkəra tə nyi ana hya’atə nyi

 • 1:10

  35 Yesu tə gwa Urshalima wi ndər kura

 • 1:00

  36 Yesu tə tiwi təkəra Urshalima

 • 1:51

  37 Yesu tə gədləbiya njir bəla kwaba

 • 0:45

  38 Ga'a mala təsal

 • 0:59

  39 Hanana tə jau təkəra gyalkur Yesu

 • 1:50

  40 Ba’ada təkəra fa anap ana njir zwa kwaba

 • 0:58

  41 Ki tsachi nə Kaisar

 • 2:55

  42 Batəbatər səm sərsuma

 • 2:29

  43 Dlədləɓə kyo vi nda təkəra vanyi

 • 4:22

  44 Nja tləɗanda Yesu ga səya nyi

 • 2:23

  45 Bitrus tə kəpalnda Yesu

 • 1:58

  46 Nja jau Yesu ga gyaɗənda nyi

 • 1:43

  47 Nja shili na Yesu huɗə Bilatus

 • 1:24

  48 Nja shili na Yesu huɗə Hiridus

 • 2:56

  49 Nja Tlanda Nəuma nə Yesu

 • 3:34

  50 Yesu tə Hətə Taməngəla nyi

 • 2:49

  51 Nja Kukwanda Yesu

 • 0:56

  52 Nja Ɓəl shi’u təkəra Dzaki Yesu

 • 1:06

  53 Ba’ada nda tə Taməngəla

 • 1:39

  54 Nji inda nja Kukwanda

 • 1:45

  55 Tər Yesu

 • 2:00

  56 Haɗə Yesu

 • 1:28

  57 Chama i'i tə Hwa

 • 1:22

  58 Hu jwajwa

 • 1:55

  59 Yesu tə hya'atə ku hwa, ga chabiyadza

 • 1:15

  60 Tlər dəgal nda Hyel tə nə mən ana ɓəl nyi shi

 • 5:40

  61 Nga ka zəndə Yesu

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.