Privacy policy

Kar tlər tsəm data ana ənda ɗəm hə'i ku zama dunəya kəea

Fom nə uya ea

Maka sətə jawa ndara ɓwanya təwa fom nga Dəhə təkəɗə nghə ku fom nda, ana kala tləm Nda ka fəu tangnda, kwa ngya kəl bəji nda ka i ea mər tlər təkəra mafakə ngha, ana ea wuma macha a ɗatə tsa’atsa’a. A da eo təkə mafakə wa, kəl ana ikur ngha.

Ko nau katə ea tsa ea da fiya təkəɗər tləm nghə kala bəji: Mafakə nda a da nəu tsaubar wa, nda nja sə təwa imel ndara fom nə tləm njiti.

Kukis

Kukis nanda ingə alenya sə shiɗəɗə inda kwa ngya ku patəma nə gwazhi zama nda Ko mər tlər ni ka ndzam zama.Alenya kukis Kwa gwa’atə zama kwa mər tlər tsa’atsa’a wi sə nda ka tabiya

Alenya kalai kwa nau həu alenya səu nə njir zama (wi ka Yutub) nda kwa nau Ɗəwanda kukis. Ko nau gəla ndara ka Zhazhinda kukis wi nda ki I – aka təkəɗəkura cha, ndzamari aboutcookies.org Ma ka Ngyar dləukər na kukis, alenya sə kwa Haɗiyadzə ku bəjir zhuli ngha.